elit-ood-mid


Проект: № BG16RFOP002-3.004-0149-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност на “ЕЛИТ” ООД чрез въвеждане на иновативни технологични решения в производството” С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА – софтуерни продукти по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Софтуер за CAD моделиране – мрежов лиценз – 1 брой; Обособена позиция 2: Софтуер за симулация на база крайни елементи – локален лиценз – 1 брой; Обособена позиция 3: САМ софтуер за фигурен разкрой и програмиране на CNC машини за термично и струйно рязане на листови детайли – мрежов лиценз – 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-3.004-0149-C01 – „Повишаване на ресурсната ефективност на „ЕЛИТ“ ООД чрез въвеждане на иновативни технологични решения в производството“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020: 18.12.2019 Техническа-спецификация – Техническа спецификация Публична покана – Публична покана Проект на договор – Проект на договор Оферта – Оферта Методика за оценка – Методика за оценка Изисквания оферти – Изисквания оферти Декларация по чл. 12 – Декларация по чл. 12 Декларация за рег-я – Декларация за рег-я ––––– Проект: № BG16RFOP002-3.004-0149-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност на “ЕЛИТ” ООД чрез въвеждане на иновативни технологични решения в производството” С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Машини за разкрой: Машина за надлъжно рязане – 1 брой, Гилотинна ножица – 1 брой, Хидравлична CNC гилотина – 1 брой, CNC режеща машина – 1 брой; Обособена позиция 2: Машини за оформяне и огъване на детайли до готов продукт: Хидравлична листоогъваща машина – 1 брой, Хидравличен абкант – 1 брой, Триролкова електрохидравлична машина за огъване на тръби, плътни и кухи профили – 1 брой, Четиривалова хидравлична машина за огъване на листов материал – 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-3.004-0149-C01 – „Повишаване на ресурсната ефективност на „ЕЛИТ“ ООД чрез въвеждане на иновативни технологични решения в производството“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Техническа-спецификация – Техническа спецификация Публична покана – Публична покана Проект на договор – Проект на договор Оферта – Оферта Методика за оценка – Методика за оценка Изисквания оферти – Изисквания оферти Декларация по чл. 12 – Декларация по чл. 12 Декларация за рег-я – Декларация за рег-я Банкова гаранция – Банкова гаранция

Метални конструкции и халета

Производство и монтаж на метални конструкции,

метални улуци и завършващи лайсни.

Строителна Фирма ЕЛИТ ООД е специализирана в производството и изграждането на метални конструкции: складови бази, промишлени халета и различни типове метални сгради подходящи за широк спектър от промишлени, търговски и административни дейности. Независимо от това каква метална конструкция Ви е необходима, било метално хале, сложен промишлен комплекс, или реконструкция, ние гарантираме че ще Ви предложим най-бързото, качествено и икономичнески изгодно за Вас решение съобразено с Вашите нужди. Фирмата произвежда и безшевни метални улуци и всички видове завършващи лайсни от разноцветна пластифицирана ламарина. Членове сме на Камарата на строителите в България и сме вписани в ЦПРС. Фирма ЕЛИТ ООД е вносител на термоизолационни панели /покривни и стенни/ на КАМАРИДИС Гърция, които отговарят напълно на най – високите европейски изисквания за качествено и ефективно строителство.

Предимствата на металните сгради

По-голямо разстояние между колоните на сградите. Кратки срокове на изпълнение.  Например, една метална конструкция от 1000 кв. метра може да бъде завършена в рамките на три месеца. За сравнение, традиционна сграда би била в първоначален етап на строителство в този период. По ниска цена. Кратките срокове за изграждане на металните сгради, съкращават трудовите и други разходи.